fbpx

Regulamin loterii

Regulamin loterii fantowej

 

1. Nazwa loterii fantowej

Loteria fantowa, zwana dalej „Loterią”, będzie prowadzona pod nazwą „Loteria nagród”.

2. Nazwa podmiotu organizującego loterię fantową

Organizatorem loterii, zwanym dalej „Organizatorem”, jest Stowarzyszenie Studentów BEST, Plac Politechniki 1, pok. 142, 00-661 Warszawa.

3. Nazwa organu przyjmującego zgłoszenie

Organizator loterii dokonał jej zgłoszenia Naczelnikowi Urzędu Celnego – Skarbowego w Warszawie.

4. Podstawa prawna

Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).

5. Zasięg loterii fantowej

Loteria organizowana jest na terenie Politechniki Warszawskiej, jednak udział w loterii może wziąć każda osoba wypełniająca ankietę Pracodawca dla Inżyniera.

6. Cel, na który przeznacza się dochód z loterii fantowej

Organizator nie uzyskuje dochodu z przeprowadzenia loterii.

7. Czas trwania loterii fantowej

Loteria rozpocznie się w dniu 13.03.2019 r. o godz. 13.00 i zakończy się z chwilą wyczerpania nagród, nie później niż o godz. 16.00 w dniu 13.03.2019 r.

8. Informacja dotycząca liczby losów/kuponów loteryjnych przeznaczonych do sprzedaży w ramach loterii

8.1. Losy biorące udział w loterii nie podlegają sprzedaży.

8.2. Ilość losów uzależniona jest od ilości osób wypełniających ankietę Pracodawca dla Inżyniera.

8.3. Losy biorące udział w loterii będą posiadały indywidualne kody wygenerowane w trakcie wypełniania ankiety Pracodawca dla Inżyniera.

8.4. Wszystkie losy są pełne. Jedno wypełnienie ankiety odpowiada jednemu losowi. Ankietę można wypełnić tylko jeden raz.

9. Miejsce oraz termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży losów loteryjnych

Losy generowane są po wypełnieniu ankiety Pracodawca dla Inżyniera dostępnej na stronie www.ankieteo.pl/survey/PlebiscytPDI2019. Ankietę można wypełniać od dnia 28 stycznia do 12.03.2019 roku.

10. Uczestnicy loterii fantowej

10.1. W loterii nie mogą brać udziału osoby bezpośrednio związane z jej organizacją.

10.2. Przystąpienie uczestnika do loterii następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniej odpowiedzi w ankiecie i jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem i akceptacją jego postanowień oraz ze zobowiązaniem się uczestnika do przestrzegania zawartych w nim zasad.

11. Zasady organizacji loterii fantowej

Warunkiem uczestnictwa w loterii jest:

a) wypełnienie ankiety Pracodawca dla Inżyniera, na podstawie którego generowane są kody biorące udział w loterii,

b) obecność w Gmachu Głównym podczas losowania,

c) posiadanie statusu studenta.

12. Nagrody loterii fantowej

12.1. Fundatorem nagród jest Organizator, który pozyskuje artykuły na nagrody od sponsorów.

12.2. Oferowane przez Organizatora nagrody są rzeczami fabrycznie nowymi.

13. Miejsce, termin i sposób losowania nagród

13.1. Losowanie nagród odbędzie się w dniu 13.03.2019 r. w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej o godz. 13.00. Losowanie odbędzie się spośród wszystkich losów loteryjnych. Losy loteryjne zostaną przed losowaniem wymieszane. Każdy los może być wylosowany tylko raz.

13.2 Losowanie odbędzie się w obecności osób wchodzących w skład Komisji powołanej przez Organizatora, której przewodniczyć będzie osoba posiadająca znajomość przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych w zakresie loterii fantowych. Losowania kuponów z urny będą dokonywać członkowie Stowarzyszenia Studentów BEST.

13.3. Po wylosowaniu i trzykrotnym odczytaniu numeru, osoba z kuponem o podanym numerze musi zgłosić się po odebranie nagrody w ciągu 2 minut od odczytania pierwszy raz numeru.

13.4. W wypadku niezgłoszenia się osoby z danym numerem, następuje losowanie kolejnego losu wg określonych powyżej zasad, dla tej samej nagrody.

13.5. Laureaci zostaną ogłoszeni od razu po losowaniu.

13.6. Komisja Loterii sporządzi protokół z przebiegu losowania z podaniem wyników „Loterii nagród”.

13.7. Nagrody zostaną wydane od razu po zakończeniu losowania, na terenie Politechniki Warszawskiej, na podstawie protokołu przekazania, sporządzonego przez członka komisji loterii.

13.8. Osoba, która nie odebrała nagrody w czasie trwania Loterii, nie może ubiegać się o wydanie jakiejkolwiek nagrody, ani rekompensaty.

14. Zasady postępowania reklamacyjnego

14.1. Reklamacje mogą być zgłaszane najpóźniej do godz. 20.00 w dniu 20.03.2019 r.

14.2. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie oraz treść żądania.

14.3. Za datę wniesienia reklamacji uznaje się datę złożenia jej osobiście w siedzibie Organizatora. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Organizator zastrzega, że reklamacje, które wpłyną do siedziby Organizatora po dniu 31.03. 2019 r., po godz. 20.00 nie będą rozpatrywane, pomimo ich prawidłowego wniesienia przez Uczestnika. Reklamacje rozpatrzy Komisja Loterii „Loteria nagród”. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 3 dni od momentu jej złożenia w siedzibie Organizatora wraz z powiadomieniem uczestnika o wyniku komisji.

14.4. Decyzja Komisji Loterii „Loteria nagród” dotycząca rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

14.5. Organizator nie przewiduje możliwości reklamacji losów i nagród.

14.6. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

15. Postanowienia końcowe

15.1. Wzięcie udziału w loterii „Loteria nagród” i zatwierdzenie chęci udziału w niej podczas wypełniania ankiety Pracodawca dla Inżyniera jest jednoznaczne z zaakceptowaniem tego Regulaminu.

15.2. Regulamin loterii będzie dostępny na stronie www.targipracy.org.pl/pracodawca-dla-inzyniera/ oraz w siedzibie organizatora „Loterii nagród”.

15.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność nagród, wygranych przez laureatów. Odpowiedzialnym z tego tytułu jest podmiot udzielający gwarancji tj. producent, dystrybutor lub sprzedawca.

15.4. Organizator obowiązany jest do poinformowania Naczelnika Urzędu Celnego Skarbowego w Warszawie, o każdej zmianie niniejszego regulaminu nie później niż w terminie 3 dni od dnia dokonania zmiany.

15.5. W sprawach nieuregulowanych tym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U Nr 201, poz. 1540, z późn. zm).