Starszy Inspektor Do spraw: bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Oddziale Terenowym w Warszawie

pełnoetatowa
URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO
Description

Osoba na tym stanowisku:

 • Kontroluje podmioty rynku kolejowego w zakresie dotyczącym wyrobów
  stosowanych w kolejnictwie w tym podsystemów i składników interoperacyjności,
  warunków i wymagań zawartych w autoryzacjach i certyfikatach bezpieczeństwa,
  funkcjonowania jednostek notyfikowanych.
 • Kontroluje podmioty rynku kolejowego odpowiedzialne za utrzymanie wagonów
  towarowych i pasażerskich eksploatowanych w sieci kolejowej w Unii Europejskiej
  w zakresie spełnienia warunków oraz wymagań zawartych w systemach
  zarządzania utrzymaniem (MMS) opracowanych dla zapewnienia bezpiecznego
  funkcjonowania transportu kolejowego.
 • Przeprowadza czynności związane z uzgodnieniami projektów miejscowego
  planu zagospodarowania przestrzennego i projektów planu zagospodarowania
  przestrzennego województwa oraz uzgodnieniami dotyczącymi projektów decyzji
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach
  zabudowy (odnośnie dokumentacji).
 • Kontroluje zarządców infrastruktury kolejowej, przewoźników kolejowych oraz
  użytkowników bocznic kolejowych w zakresie: bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
  stanu technicznego i utrzymania oraz eksploatacji infrastruktury kolejowej i
  bocznic, stanu technicznego i utrzymania pojazdów kolejowych, kwalifikacji
  pracowników zatrudnionych na stanowiskach kolejowych.
 • Opracowuje wnioski pokontrolne i środki zaradcze wynikające z
  przeprowadzonych kontroli bezpieczeństwa ruchu kolejowego ze wskazaniem
  terminów usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości oraz kontroluje ich
  realizację.
 • Przeprowadza i uczestniczy w kontrolach tematycznych zlecanych przez Prezesa
  UTK w sprawach aktualnie występujących zagrożeń bezpieczeństwa ruchu
  kolejowego w celu wyeliminowania występujących nieprawidłowości w zakresie
  bezpieczeństwa ruchu kolejowego.
 • Rozpoznaje obszary stanowiące istotne ryzyko dla bezpieczeństwa ruchu
  kolejowego lub bezpieczeństwa przewozu osób lub rzeczy, a także
  współuczestniczy w sporządzaniu okresowych sprawozdań z przeprowadzonych
  kontroli oraz w ocenie skuteczności przeprowadzania tych kontroli w zakresie
  bezpieczeństwa ruchu kolejowego.