Inspektor Transportu Kolejowego w Oddziale Terenowym w Katowicach

pełnoetatowa
URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO
Opis

Osoba na tym stanowisku:
– Kontroluje zarządców infrastruktury kolejowej, przewoźników kolejowych oraz użytkowników bocznic kolejowych w zakresie: bezpieczeństwa ruchu kolejowego, stanu technicznego i utrzymania oraz eksploatacji infrastruktury kolejowej, stanu technicznego i utrzymania pojazdów kolejowych, kwalifikacji pracowników zatrudnionych na stanowiskach kolejowych, procesu bezpieczeństwa przewozu i prac ładunkowych towarów niebezpiecznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu kolejowego lub bezpieczeństwa przewozu osób oraz rzeczy.
– Kontroluje podmioty rynku kolejowego w zakresie dotyczącym wyrobów stosowanych w kolejnictwie w tym podsystemów i składników interoperacyjności, warunków i wymagań zawartych w autoryzacjach i certyfikatach bezpieczeństwa, funkcjonowania jednostek notyfikowanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa w transporcie kolejowym w tym w szczególności prawidłowego przygotowania i wdrażania inwestycji realizowanych przy udziale funduszy UE.
– Kontroluje podmioty rynku kolejowego odpowiedzialne za utrzymanie wagonów towarowych i pasażerskich eksploatowanych w sieci kolejowej w Unii Europejskiej w zakresie spełniania warunków oraz wymagań zawartych w systemach zarządzania utrzymaniem (MMS) opracowanych dla zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania transportu kolejowego.
– Przeprowadza czynności związane z uzgodnieniami projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i projektów planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz uzgadniania dotyczące projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy i odnośnie dokumentacji w celu dalszego prowadzenia postępowań administracyjnych.
– Przeprowadza i uczestniczy w kontrolach tematycznych zlecanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w sprawach aktualnie występujących zagrożeń bezpieczeństwa ruchu kolejowego.
– Opracowuje wnioski pokontrolne i środki zaradcze wynikające z przeprowadzonych kontroli w zakresie nadzoru technicznego i eksploatacji infrastruktury kolejowej, w szczególności urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym i sieci trakcyjnej, ze wskazaniem terminów usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości oraz kontroluje ich realizację w celu poprawy poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego lub bezpieczeństwa przewozu osób oraz rzeczy.
– Rozpoznaje obszary stanowiące istotne ryzyko w zakresie nadzoru technicznego i eksploatacji infrastruktury kolejowej oraz pojazdów kolejowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu kolejowego lub bezpieczeństwa przewozu osób oraz rzeczy.